ادامه عملیات اجرایی نصب المان میدان ۱۵ خرداد زنجان

عملیات اجرایی نصب المان میدان ۱۵ خرداد زنجان ادامه دارد و سازه المان طراحی شده در محل مورد نظر قرار گرفت.

خبر بعدی
نگران سهم خواهی‌های احتمالی هستیم
خبر قبل
هوای گرم و خشکی در استان زنجان حاکم می شود
فهرست