97 و مایه حیات؛

شهر زنجان یک هزار و ۸۰۱ لیتر در ثانیه آب شرب روزانه نیاز دارد

آبخوان شرق زنجان قربانی تامین آب شرب زنجان

 

 

 

 

 

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات عصر حاضر برای کشورمان و استان زنجان موضوع آب و نحوه تامین آب شرب برای شهرهای استان است.

به گزارش “همدلی‌زنجان” شرکت آب و فاضلاب شهری استان به عنوان متولی توزیع آب شرب برای شهرهای استان در سال‌های اخیر یک دغدغه مشترک با شرکت آب منطقه ای استان داشته  و آن وضعیت منابع آبی استان برای تامین آب شرب شهرهای استان بوده و یکی از نگرانی‌های جدی مدیران استان وضعیت سد تهم به عنوان مهم‌ترین منبع تامین آب شرب شهر زنجان بوده است.

غالب اخبار در خصوص وضعیت منابع آبی استان اخبار خوشایندی نبوده و آنچه مسلم است، سال به سال حجم ذخیره آب در سد تهم رو به کاهش بوده و به دلیل این واقعیت تلخ، ناگزیر فشار بر آب های زیرزمینی در آبخوان شرق زنجان رو به فزونی رفته و این روال همچنان ادامه دارد.

 

پیش بینی تامین آب در سال ۹۷ برای شهرهای استان مطابق با برآوردهای کارشناسی شرکت آبفا اینگونه بوده که  حداکثر تولید آب برای شهر زنجان یک هزار و ۵۸۰ لیتر در ثانیه، برای شهر ارمغانخانه ۹ لیتر در ثانیه، برای شهر ابهر ۳۷۸ لیتر بر ثانیه، شهر قیدار ۱۵۲ لیتر در ثانیه، سهرورد ۲۰ لیتر در ثانیه، کرسف ۱۰ لیتر در ثانیه، دندی ۲۰ لیتر در ثانیه، چورزق ۲۰ لیتر در ثانیه و آببر نیز ۳۰ لیتر در ثانیه پیش‌بینی شده است.

این میزان پیش بینی تولید برای شهرهای استان در حالی است که پیش بینی حداکثر روزانه آب مورد نیاز برای شهر زنجان یک هزار و ۸۰۱ لیتر در ثانیه، برای شهر ابهر ۴۱۰ لیتر در ثانیه، قیدار ۱۶۴ لیتر در ثانیه، سهرورد ۲۳ لیتر در ثانیه، کرسف ۱۸ لیتر در ثانیه، دندی ۳۷ لیتر در ثانیه، چورزق ۲۵ لیتر در ثانیه و آببر ۴۵ لیتر در ثانیه است.

پیش بینی میزان کمبود تولید آب در شرایط پیک مصر برای شهر زنجان ۲۲۱ لیتر در ثانیه، ارمغانخانه ۱۱ لیتر در ثانیه، ابهر ۳۲ لیتر در ثانیه، قیدار ۱۲ لیتر در ثانیه، سهرورد ۳ لیتر در ثانیه، کرسف ۸ لیتر در ثانیه، دندی ۱۷ لیتر در ثانیه، چورزق ۵ لیتر در ثانیه و آببر ۱۵ لیتر در ثانیه است.

پیش بینی نسبت کمبود به تولید در شهر زنجان ۱۴ درصد، ارمغانخانه ۱۲۲ درصد، ابهر ۸ درصد، سهرورد ۱۵ درصد، کرسف ۸۰ درصد، دندی ۸۵ درصد، چورزق ۲۵ درصد و آببر ۵۰ درصد بوده است.

این اعداد و ارقام گویای این واقعیت است که در سال جاری و طی فصل تابستان حجم فشار به ذخایر آبی شهر زنجان و سایر شهرهای استان به خصوص ارمغانخانه بالا خواهد بود و مدیریت بیشتری باید برای میزان مصرف صورت گیرد.

ارمغانخانه و دندی و کرسف بالاترین میزان کمبود پیش‌بینی شده آب را در سال جاری دارند و شهر زنجان به عنوان مرکز استان از دیگر شهرهایی است که با مشکلاتی در تامین آب مواجه است.

 

Print Friendly, PDF & Email