فعالیت ۳۳۵ موسسه و مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان مدیر کل بهزیستی استان زنجان خبرداد؛

فعالیت ۳۳۵ موسسه و مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان

فعالیت 335 موسسه و مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان         مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه بر اساس ماده 47 آئین نامه موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ارائه کلیه خدمات...

ادامه مطلب ...