شکاف بین رفاه اقتصادی و فقر فرهنگی کاشت نگین در چشم؛

شکاف بین رفاه اقتصادی و فقر فرهنگی

شکاف بین رفاه اقتصادی و فقر فرهنگی       ✍️ سید‌محسن امامی ‌فر   یکی از روزنامه‌های کشور را بررسی می کردم که با گزارش عجیبی مواجه شدم. در گزارش آمده بود ️كاشت نگين در چشم، چند سالی می ‌شود به مجموعه...

ادامه مطلب ...