طرح بازنگری پروژه سبزه میدان به کمیسیون ماده ۵ نرسیده است مدیر معماری-شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان؛

طرح بازنگری پروژه سبزه میدان به کمیسیون ماده ۵ نرسیده است

طرح بازنگری پروژه سبزه میدان به کمیسیون ماده 5 نرسیده است ایجاد پیاده راه در مرکز شهر زنجان مصوبه کمیسیون را اخذ کرد     مدیر معماری-شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تصویب پروژه سبزه میدان در...

ادامه مطلب ...