با اصلاح خطوط اتوبوسرانی در شهر زنجان، موافقید؟
[jnews_element_header compatible_column_notice=”” first_title=”نظرسنجی های گذشته” header_text_color=”#000000″]

بازدیدهای سرزنده استاندار زنجان را مثبت ارزیابی می کنید؟

آیا صنعت سرب و روی برای اقتصاد زنجان مفیده بوده است؟
۱۸ votes

آیا تغییر مدیرکل آموزش و پرورش زنجان با طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش ارتباطی داشت؟

مطابق با قانون انتشار آزاد اطلاعات؛ آیا ادارات دولتی زنجان به درخواست ارائه اطلاعات (غیرطبقه بندی) پاسخ مثبت می دهند؟

آیا از عملکرد اسداله درویش امیری، استاندار زنجان راضی هستید؟
فهرست