1. اجتماعی
  2. تستِ شخصیتِ توسعه یافته

کد خبر: 22320

تستِ شخصیتِ توسعه یافته

دکتر محمود سریع القلم

این تست صرفاً یک تمرین است. در صورتی که علاقمند باشید، به عنوانِ یک نمونۀ تستی، می توانید به ۵۰ سوالِ زیر( در دو پست تلگرام زیر) برای سنجشِ تناسبِ رفتارِ خود با بعضی معیارهای توسعه یافتگیِ شخصیتی پاسخ دهید. توجه داشته باشید که تنها پاسخِ دقیق، می تواند جواب دقیقِ تست را به همراه داشته باشد.

۱.اول فکر می­‌کنید بعد حرف می زنید
الف)خیلی­‌زیاد( ۵ امتیاز) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲.به پی­‌آمدهای واژه هایی که استفاده می کنید فکر می­‌کنید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۳.از واژه های «قطعاً» استفاده می کنید
الف)خیلی کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی­‌زیاد(۱)

۴.با Fact صحبت می کنید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۵.برای درک انسان های دیگر وقت می گذارید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۶.وقتی به فردی قول می دهید به قول خود وفا می کنید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۷.اول سوال می پرسید بعد قضاوت می کنید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۸.آنچه مطمئن نیستید را به دیگران می­‌گویید
الف)خیلی کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی‌­زیاد(۱)

۹.با دقّت کتاب می­‌خوانید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۱۰.پشت سرِ افراد صحبت می‌کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۱.دوبله پارک می کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۲.چقدر فردی واکنشی هستید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۳.می توانید سِّرِ دیگران را حفظ کنید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۱۴.فرد عصبانی ای هستید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۵.متوجه اشتباهاتِ خود هستید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۱۶.مشورت می کنید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۱۷.سخنان شما حالتِ حق به جانب دارد
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۸.نیاز به تعریف از خود دارید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۱۹.وقتی حس حسادت به شما دست می دهد از آن آگاهی دارید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲۰.وقتی قولِ کاری را می دهید، او را در جریانِ پیشرفت کار می گذارید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲۱.واکنشهای شما متوجه دراز مدت هستند
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲۲.از اعتبارِ دیگران سوء استفاده می کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۲۳.احترامِ شما به دیگران مصنوعی است
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۲۴.کارهای عام­المنفعه انجام می دهید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲۵.ویژگی های مثبت و منفی افراد را یکجا می بینید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۲۶.بی دلیل دروغ می­‌گویید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۲۷.تصور می کنید دیگران نمی فهمند
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۲۸.حاضرید برای رشد شغلی تملُق کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۲۹.در کلام شما مُبالغه است
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۰.چقدر می گویید:من اشتباه کردم، عذر می خواهم
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۳۱.غرق در خواسته های خود هستید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۲.کارها را با حوصله انجام می دهید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۳۳.عصبانیت شما با دشنام همراه است
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۴.وقتی در جمعی هستید تمایل به متکلم وحده شدن دارید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۵.نیاز به اثبات خود دارید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۶.اشتباهات دیگران را حتی المقدور نادیده می گیرید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۳۷.طبع بشر را می شناسید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۳۸.دنبال زرنگی های کوتاه مدت هستید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۳۹.زباله از اتومبیل خود پرت می کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۴۰. مسائل را وارونه جلوه می دهید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۴۱.برای انسانِ بهتر شدن تمرین می کنید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۴۲.می توانید ۵۰ صفحه در مورد افکار خود بنویسید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۴۳.چقدر می گویید من نمی دانم
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۴۴با فردی که به شما توهین می کند، منصفانه رفتار می کنید

الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۴۵.خارج از حوزه کاری خود اظهار نظر می کنید
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۴۶.اهل مدارا هستید
الف)خیلی­‌زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)
۴۷.خود را متعادل می دانید
الف)خیلی‌­زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۴۸.تمایل به تخریب فردی دارید که از شما موفق تر است
الف)خیلی­‌کم(۵) ب)کم(۴) ج)متوسط(۳) د)زیاد(۲) و)خیلی زیاد(۱)

۴۹.خود را شخصی باحیا میدانید
الف)خیلی­ زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

۵۰.نسبت به بهتر شدنِ جامعه، احساس مسئولیت می کنید
الف)خیلی­ زیاد(۵) ب)زیاد(۴) ج)متوسط(۳) د)کم(۲) و)خیلی کم(۱)

ارزیابی: شاید بتوان به طور نسبی، کانونِ توسعه یافتگی شخصیتی در این تست را، کسبِ حدودِ ۲۰۰ امتیاز در نظر بگیریم. بالاتر از ۲۰۰ به مراتب بهتر و کمتر از ۲۰۰ به صورت تدریجی ضعیف تر خواهد بود. این تست صرفاً یک تمرین است جهتِ خود آگاهی و تمرین بهتر شدن.

 

 

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

مطالب مرتبط

دیدگاه شما چیست؟

آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست