پایگاه خبری ـ تحلیلی همدلی زنجان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد اسدی

نشانی: زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز رشد(پارک) واحد ۸

برای تماس با همدلی زنجان، شماره ۰۹۲۲۰۴۸۱۰۹۵ در اختیار شما قرار دارد. همچنین برای ارتباط الکترونیکی، می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

    فهرست