جایگاه جهانی چاقوی زنجان + عکس

چاقوی زنجان یکی از صنایع دستی زنجان ایران است که از شهرت جهانی برخوردار است.

چاقوسازی در میان صنایع دستی استان زنجان رتبهٔ نخست را دارد.

چاقوی زنجان را به دو گروه ساده و پیچیده تقسیم کرد. چاقوهای ساده خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی چاقوهایی با دسته‌ای از شاخ بز یا گاو که یک تیغه منفرد دارند و توسط دو ناخن به دسته وصل می‌شوند و فنر هم ندارند. دستهٔ دیگر چاقوها دارای یک تیغه، دسته و فنر هستند و در اندازه‌های مختلف تولید می‌شوند.

نوع خاصی از چاقوهای دستهٔ دوم برای برش قلم‌های خوشنویسی هم استفاده می‌شود.

 

خبر بعدی
گنبد سلطانیه؛ نگین فیروزه ای استان زنجان + عکس
خبر قبل
کشف محوطه ایلخانی در کاوش‌های باستانشناسی سد مراش زنجان 
فهرست