بر این اساس در مهرماه جاری تعداد۷۰مورد خبر ارسالی، آبان ماه ۶۵ خبر ارسالی و مجموع ۱۳۵ خبر، ۵۶ خبر روی خط، ۵۶ ارسال روی خط و ۷۹ روی خط ارسال در دو ماه فوق الذکر؛ مرکز زنجان را در رتبه نخست بین  مراکز۳۳ گانه قرار داد.

گفتنی است مراکز مازندران با۱۰۷ خبر و شیراز با۹۰خبر در رتبه های بعدی این ارزیابی قرار دارند.