زیبایی های پاییز در قاب همدلی + عکس

پاییز فصل هزار رنگ و شهر زنجان در این فصل رنگ و جلای خاصی به خود گرفته است.

خبر بعدی
عباس راشاد انصراف داد
خبر قبل
دستاورد سفر رئیس جمهور به زنجان؛ ۹۰ توافق با ۴۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار
فهرست