1. اخبار شهرستان
  2. نگاهی به مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در ۳ ماهه ۹۷

کد خبر: 5288

نگاهی به مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در ۳ ماهه ۹۷

نگاهی به مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان در ۳ ماهه ۹۷

 

 

 

 

 

گزارش مصوبات سه ماهه نخست سال جاری شورای اسلامی شهر زنجان منتشر شد.

به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ بعد از اینکه احمد نصیری، رئیس شورای اسلامی شهر زنجان طی نشست خبری اسفندماه سال گذشته به شهروندان زنجانی قول داد مصوبات شورا را اطلاع رسانی کند و البته این مهم تا چند هفته گذشته محقق نشده بود، اما در رویکردی متعهدانه شاهد بودیم شورای اسلامی شهر زنجان مصوبات سه ماهه نخست سال جاری را اطلاع رسانی کرد.

مصوبات به این شرح است؛

طرح رئیس محترم کمیته حسابرسی شهرداری زنجان ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ۳۸۳۷- ۲۰/۱۰/۹۶ در خصوص تشکیل واحد حسابرسی داخلی شهرداری زنجان در جلسه مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لایحه خصوص بخشودگی یکروز در ماه از اول سال ۱۳۹۴ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ از بهره‌برداران اتوبوسهای بخش خصوصی، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است برای حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات و پیشگیری از مشکلات آتی در جهت اجرایی نمودن مصوبه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۰/۹۶ مبنی بر مجوز خرید تعداد ۱۶۸ جفت لاستیک جهت واگذاری دو حلقه به هر دستگاه به اتوبوس‌های بخش خصوصی و مطابق با مصوبه هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی با اختصاص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال برای هر دستگاه اتوبوس به تعداد ۱۴۰ دستگاه و جایگزینی آن با بدهی کارکرد درآمد یکروز در ماه به سازمان اتوبوسرانی زنجان (از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۶ که سهم هر بهره‌بردار طبق تعرفـه‌های مصوب سـال ۱۳۹۴ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۱ ریال برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۰۰۰/۵۸۴/۱ ریال و سـال ۱۳۹۶ مبلغ ۶۰۰/۸۲۱/۱ ریال که جمعـاً طی سه سـال سهم هر بهره بردار جمعاً بمبلغ ۲۰۰/۱۴۷/۵۸ ریال) با شرایط ذیل اقدام گردد، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال بصورت یکسان از محل مصوبه فوق کسر و الباقی بمبلغ ۲۰۰/۱۴۷/۳۶ ریال نیز از محل مطالبات سازمان از هر بهره بردار برای مابقی بدهی ایشان در مدت ذکر شده با در نظر گرفتن مسیرهایی که دارای درآمد (عالی، خوب، متوسط و ضعیف) طبق جدول ذیل برای هر بهره بردار بصورت تهاتر محاسبه و با اعمال بخشودگی بشرح جدول ذیل اقدام گردد.

ردیف مسیر اعمال بخشودگی بخشودگی به بهره‌برداران اصلی بخشودگی به شرط نداشتن تذکر و تعهد در طول سال بخشودگی به شرط نگهداری و نظافت فنی و ظاهری اتوبوس باقیمانده بدهی بهره برداران
۱ مسیرهای با درآمد ضعیف ۷۰% ۱۰% ۱۵% ۵% پرداخت به سازمان اتوبوسرانی تا پایان سال ۹۶ بصورت اقساطی و تسویه حساب کامل
۲ مسیرهای با درآمد متوسط ۵۵% ۱۰% ۱۵% ۵%
۳ مسیرهای با درآمد خوب ۴۰% ۱۰% ۱۵% ۵%
۴ مسیرهای با درآمد عالی ۲۵% ۱۰% ۱۵% ۵%

تبصره یک: موارد فوق بشرطی اعمال خواهد شد که بهره برداران بخش خصوصی از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای شهر در فرصت ۱۵ روزه نسبت به مراجعه به سازمان جهت تعیین تکلیف اتوبوس تحویلی اقدام و سازمان بر اساس تصویب نامه شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸/۹/۸۵ هیئت محترم وزیران و بخشنامه‌های مربوط در این زمینه نسبت به عقد قرارداد جدید با مالکین اتوبوس‌های واگذار شده اقدام نماید.

تبصره دو: سازمان نسبت به پیش بینی درآمد یکروز در ماه سایر بهره بردارانی که دارای قرارداد ۱۰ ساله می‌باشند و بررسی میزان و دریافت سهم خود از محل اجاره خطوط به مالکین اتوبوس‌های طرف قرارداد جدید و پیش‌بینی در بودجه سال‌های آتی ملزم می‌باشد.

* طرح در خصوص نحوه اخذ اراضی خدماتی حاصل از تفکیک و طرح‌های آماده‌سازی زمین (به پیوست) در جلسه مطرح و با اکثریت آراء تصویب شد.

* لایحه در خصوص درخواست آقای شهرام عاشوری به وکالت از خانم سیما عاشری مالک پلاک‌های ثبتی ۳/۱۳۱۹، ۴/۱۳۱۹ و ۶/۱۳۱۹ واقع در خیابان بنایی، کوچه صباغی، کوچه اخلاق پسند مبنی بر خریداری مقدار مساحت ۰۴/۷۹ متر مربع از باقیمانده پلاک ثبتی ۲/۱۳۱۹ متعلق به شهرداری زنجان جهت ادغام به ملک خود، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

باتوجه به درخواست آقای شهرام عاشوری به وکالت از خانم سیما عاشری مالک پلاک‌های ثبتی ۳/۱۳۱۹، ۴/۱۳۱۹ و ۶/۱۳۱۹ واقع در خیابان بنایی، کوچه صباغی، کوچه اخلاق پسند مبنی بر خریداری مقدار مساحت ۰۴/۷۹ متر مربع از باقیمانده پلاک ثبتی ۲/۱۳۱۹ متعلق به شهرداری زنجان جهت ادغام به ملک خود تحت پلاکهای فوق الذکر، شهرداری زنجان در نظر دارد در اجرای مفاد صورتجلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۶/۸/۹۶ نسبت به واگذاری مقدار مساحت ۰۴/۷۹ مترمربع باقیمانده پلاک ثبتی ۲/۱۳۱۹ به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۵/۱ ریال بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۱۲/م/ش مورخ ۱۱/۹/۹۶، صرفاً جهت ادغام به پلاکهای صدرالاشاره به نامبرده اقدام نماید.

* لایحه در خصوص اصلاح و جابجایی در برخی از کدهای بودجه عمرانی حوزه ترافیک، موضوع در جلسه مطرح و با لحاظ نظر کمیسیون مربوطه اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است به منظور ضرورت امر در تجهیز ساختمان مرکز کنترل ترافیک نسبت به اصلاح برخی از ردیف‌ها در بودجه عمرانی سال ۹۶ برابر جدول ذیل اقدام در اصلاح متمم سالجاری پادار و لحاظ گردد.

ردیف عنوان پروژه مصوب کد پروژه مبلغ مصوب سال ۹۶ پیشنهادات اصلاحی جمع اعتبار باقیمانده
بودجه داخلی بودجه استان
جدید کاهش افزایش کاهش افزایش
۱ طرح مطالعاتی حوزه ترافیک ۳۱۰۳۰۰۳ ۵۰۰/۴ ۷۰۰/۱ ۸۰۰/۲
۲ نظارت بر پروژه‌های ترافیکی ۳۱۰۳۰۰۴ ۰۰۰/۱ ۱۰۰ ۹۰۰
۳ تجهیز چراغ‌های راهنمائی به سیستم کنترل هوشمند ترافیک- تعمیر و نگهداری چراغ‌های راهنمایی … ۳۳۱۰۰۰۲ ۶۰۰/۵ ۰۰۰/۳ ۶۰۰/۲
۴ تجهیز ساختمان مرکز کنترل و برنامه‌ریزی ترافیک … ۳۳۱۰۰۰۳ ۰۰۰/۱۰ ۸۰۰/۴ ۸۰۰/۱۴
مجموع ۱۰۰/۲۱ ۸۰۰/۴ ۸۰۰/۴ ۱۰۰/۲۱

 

* مصوبه کمیسیون نظارت و پیگیری شورا با موضوع تشکیل کمیته تخصصی اعتبار در شهرداری و سیستم خزانه داری در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مصوب شد.

* لایحه در خصوص پیشنهاد تملک سرقفلی یکباب مغازه از پلاک ثبتی ۹/۵۳۸۹ واقع در خیابان ۱۷ شهریور- روبروی مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد- واقع در طرح تعریض معبر مربوط به آقای علی اوسط نوروزی، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد.

برابر درخواست آقای علی اوسط نوروزی مالک سرقفلی یکباب مغازه از پلاک ثبتی ۹/۵۳۸۹ واقع در خیابان ۱۷ شهریور- روبروی مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد- ضلع غربی ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهرداری مبنی بر واگذاری سرقفلی مغازه موصوف باتوجه به واقع شدن در طرح تعریض معبر و با امعان نظر به اینکه واحد موصوف تنها پلاک باقیمانده در محل یاد شده می‌باشد، شهرداری زنجان در نظر دارد در راستای تخریب و بازگشایی محل به جهت اتمام عملیات احداث ساختمان کنترل ترافیک شهرداری و بهره برداری قریب الوقع از محل مذکور، نسبت به تملک سرقفلی مغازه واقع در طرح متعلق به آقای نوروزی به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰/۲ ریال بر اساس ارزیابی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱-۹۶۱۲۱۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ (با امعان نظر به مالکیت شهرداری به عرصه مغازه مورد نظر) بمنظور بازگشایی و تعریض معبر در قبال واگذاری زمین با ملک معوض از محل بودجه متفرقه مناطق اقدام نماید.

* لایحه در خصوص اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۶ سازمانهای تابعه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء‌ اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد.

در نظر است باتوجه به مصوبات ارکان سازمانها نسبت به کاهش یا افزایش یا اصلاحات داخلی (اصلاح و متمم) بودجه سال ۱۳۹۶ سازمانهای تابعه با جدول خلاصه ذیل و در قالب ۱۱ مجلد پیوست اقدام گردد.

نام سازمان بودجه مصوب ۹۶ اصلاح و متمم پیشنهادی
میادین میوه و تره بار ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۳/۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۵/۲۵
آرامستانها ۰۰۰/۵۰۰/۵۸۰/۲۵ ۰۰۰/۹۰۳/۶۳۲/۲۳
پارکها و فضای سبز ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۵/۳۶ ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰/۲۲
آتش نشانی ۰۰۰/۰۰۰/۸۳۳/۶۵ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۶۸
مدیریت پسماند ۰۰۰/۴۳۲/۷۳۵/۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸
خدمات موتوری ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰/۱۰۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۲/۶۴
کشتارگاه ۰۰۰۰/۵۳۰/۶۸۱/۱۲ ادغام با سازمان میادین
اتوبوسرانی ۰۰۰/۰۳۱/۹۳۱/۴۴ ۰۰۰/۶۶۷/۶۹۰/۳۳
تاکسیرانی ۰۰۰/۴۴۲/۲۶۶/۶ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶
پایانه ها (اصلاح صرفا در داخل بودجه) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹
فاوا ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۸ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۹
عمران ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵
جمع هزینه ها ۰۰۰/۹۳۵/۵۵۵/۴۵۸ ۰۰۰/۵۷۰/۷۳۰/۳۶۵

 

* نامه در خصوص درخواست آقای علیرضا صحبت لو مالک پلاک ثبتی ۳۴۸۳ و باقیمانده ۳۵۳۷ واقع در خیابان شهدا، زینبیه غربی، کوچه امیدی با مساحت عرصه ۳/۱۱۱ متر مربع، مبنی بر تهاتر مقدار مساحت واقع در طرح به میزان ۳۱ متر مربع (در حدود ۸/۲۷% از کل عرصه) با هزینه های صدور مجوز احداث (موضوع نامه شماره ۱۶۵۴۳- ۳/۱۰/۹۶/ص مورخ ۲۸/۹/۹۶ شهرداری منطقه سه)، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه تصویب شد.

 

* لایحه در خصوص تعیین قیمت بلیط امکانات تفریحی پارک ملت (شهربازی شماره دو)، در جلسه مطرح و ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ به ۰۰۰/۷۰ ریال تقلیل و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

* لایحه در خصوص بودجه پیشنهادی یکساله ۱۳۹۷ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، در جلسه مطرح و با اعمال اصلاحات مبنی بر توجه ویژه به  هزینه گروه سنی کودکان- آموزشی و ورزشی و هزینه کرد بودجه فعلی تا پایان شهریور ماه و تقدیم لایحه متمم بودجه برای ۶ ماهه دوم سال با اکثریت آراء به شرح ذیل مصوب شد.

پیرو شماره ۴۶۰۴۷/۱/۹۶/ص مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ و ۵۱۱۳۸/۱/۹۶/ص مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ در نظر دارد آن موارد اصلاحی و سایر موارد ضروری، مطابق با بخشنامه ابلاغی بودجه سال ۹۷ شهرداریهای کل کشور و در راستای مواد ۶۵ و ۶۷ قانون شهرداری‌ها لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همراه با ضمیمه جدول ذیل و مطابق با یک مجله بودجه به پیوست سازمان که به تایید هیئت مدیره و شهرداری زنجان رسیده است جهت بررسی و تصویب به شورای محترم اسلامی شهر زنجان تقدیم می‌گردد.

جدول شماره یک

ردیف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مبلغ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷
۱ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۵۰ میلیارد ریال

 

جدول شماره دو

ردیف عنوان سرفصل مبلغ بودجه سرفصل پیشنهادی سال ۱۳۹۷
۱ هزینه‌های جاری و پرسنلی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال
۲ ساخت تالار شهر (مطابق با تبصره تکلیفی) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال
۳ اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و … ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال

 

جدول شماره سه

ردیف عنوان سرفصل برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و … مبلغ بودجه سرفصل پیشنهادی سال ۱۳۹۷
۱ برنامه‌های اجتماعی ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰/۸ ریال
۲ برنامه‌های فرهنگی ۰۰۰/۵۰۰/۶۷۲/۷ ریال
۳ برنامه‌های ورزشی ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۵/۳ ریال
۴ برنامه‌های دینی ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰/۲ ریال
۵ برنامه‌های سلامت ۰۰۰/۵۰۰/۶۵۲ ریال
۶ برنامه‌های بانوان و خانواده ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۲ ریال

 

* لایحه در خصوص تفویض اختیار به مدیران مناطق سه گانه جهت انجام معاملات در جلسه مطرح و باتوجه به وجود مصوبه در خصوص تفویض اختیار مدیران مناطق در سنوات قبل، نیاز به اخذ مصوبه جدید تشخیص داده نشد.

با تفویض اختیار معاملات سقف متوسط به سازمانها مخالفت و تصویب نشد.

* صورتجلسه مورخه ۲۰/۲/۹۷ کمیته حسابرسی شهرداری زنجان در خصوص انتخاب حسابرس سال ۹۶ شهرداری، سازمانهای تابعه و شورای اسلامی شهر زنجان، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء موافقت شد.

* لایحه در خصوص عدم اخذ هزینه قبر در مزار جدید الاحداث و ارائه خدمات بصورت رایگان تا زمان تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به تصویب رسید.

* لایحه در خصوص پرداخت هزینه احصاء و نصب پلاک آبی و کدپستی در سطح شهر، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به هزینه کرد ۲۰% از هزینه احصاء و نصب پلاک آبی و کدپستی در سطح شهر جهت اجرای مفاد آئین نامه ‌GNAF از محل ردیف بودجه اقدام نماید.

* لایحه در خصوص پیشنهاد واگذاری دو واحد مغازه از واحدهای تجاری پاساژ نور متعلق به شهرداری زنجان به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری زنجان از بابت بخشی از بدهی شهرداری منطقه سه، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

در نظر است باتوجه به درخواست شهرداری منطقه سه مبنی بر درخواست تهاتر بخشی از بدهی شهرداری منطقه سه به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، نسبت به واگذاری دو باب مغازه از واحدهای تجاری پاساژ نور واقع در طبقه ۱+ واحد ۲۴۲ به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۵/۳ ریال و واحد ۳۱۹ واقع در طبقه ۲+ به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۴ ریال برابر ارزیابی‌های هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۵۱۸/م/۹۵ مورخ ۲۰/۴/۹۵ و ۱۱۸/م/۹۵ مورخ ۲۳/۱/۹۵ اقدام گردد.

* نامه در خصوص هوشمندسازی تقاطع های سطح شهر، موضوع در جلسه مطرح و موافقت شد. مقرر گردید در خصوص نوع هوشمندسازی تقاطع، شورا اعلان نظر کند.

* لایحه در خصوص درخواست آقای مجید تقیلو مالک پلاک‌های ثبتی ۱/۵۲۴۹ و ۲/۵۲۴۹ واقع در خیابان صفا- پشت کارخانه کبریت مبنی بر تعیین تکلیف پلاک‌های مذکور، موضوع در جلسه مطرح و به اتفاق آراء اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

برابر درخواست برادر جانباز آقای مجید تقیلو مالک پلاک‌های ثبتی ۱/۵۲۴۹ و ۲/۵۲۴۹ واقع در خیابان صفا- پشت کارخانه کبریت مبنی بر تعیین تکلیف پلاک‌های فوق الذکر و باتوجه به واقع گردیدن مقدار مساحت ۱۴ متر مربع از پلاک ثبتی ۱/۵۲۴۹ و مقدار ۹ متر مربع از پلاک ثبتی ۲/۵۲۴۹ در طرح معبر، شهرداری زنجان در نظر دارد در اجرای تصمیمات متخذه بر اساس صورتجلسه توافق منعقده مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ و مفاد صورتجلسه بررسی پرونده‌های اداره املاک مورخ ۲۰/۱۲/۹۶، از بابت واگذاری پلاک ۱/۵۲۴۹ از سوی آقای تقیلو به شهرداری زنجان، نسبت به تخصیص یک قطعه زمین معوض به نامبرده با اخذ نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین از بابت مقدار واقع در طرح از پلاک ثبتی ۲/۵۲۴۹ نسبت به انجام تمهیدات لازم برای اعطای امتیاز تراکم قبل از اصلاحی از طریق ارجاع پرونده به کمیسیون ماده پنج اقدام نموده و در صورت عدم اخذ امتیاز از کمیسیون محترم ماده پنج، نسبت به تهاتر مقدار واقع در طرح با هزینه‌های صدور پروانه و غیره با اخذ نظریه کارشناسان رسمی مطابق مفاد صورتجلسه صدرالذکر اقدام و مبالغ مربوطه بعنوان مطالبات نامبرده در حساب فی‌مابین کارسازی گردد.

* لایحه در خصوص درخواست تصویب و تأیید واگذاری احداث ساختمان اداری شهرداری، موضوع در جلسه مطرح و تصویب گردید. مقرر گردید نحوه بهره برداری و نوع  استفاده و اختصاص آن به کدام سازمان یا واحد اداری شهرداری به تأیید شورای شهر برسد.

به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۱۴ آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، تسری یافته به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و برابر بند ب ماده ۳۳ آئین نامه مذکور شهرداری زنجان در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت و سفت کاری ساختمان اداری شهرداری را با برآورد اولیه ۳۱۶/۴۴۸/۹۲۷/۱۹ ریال را به شرکت جهاد نصر زنجان به صورت ۱۰۰ درصد غیرنقدی (از محل املاک تحت اختیار شهرداری) واگذار نماید. مراتب جهت تصویب و تأیید انجام معامله به شورای محترم اسلامی شهر ارسال می‌گردد.

* لایحه در خصوص درخواست اصلاح ردیف بودجه ممیزی املاک کل شهر، موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء‌اعضای محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید.

مقرر گردید شهرداری حداکثر ظرف مدت ۱۰ ماه پس از ابلاغ قرارداد نسبت به اتمام ممیزی اقدام نماید و اسناد مناقصه نیز به تأیید کمیسیون شهرسازی و معماری شورا برسد. تأمین بودجه اجرای لایحه از محل مازاد درآمد حاصل از  ردیف‌های ۶۰۳۰۰۱ و ۶۰۳۰۰۲ بودجه شهرداری زنجان خواهد بود.

ردیف عنوان پروژه مصوب کد پروژه مبلغ مصوب پیشنهادات اصلاحی جمع اعتبار باقیمانده
بودجه داخلی بودجه استانی
جدید کاهش افزایش کاهش افزایش
۱ طرح ممیزی املاک و نظارت بر آن ۳۱۰۳۰۰۶ ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۴ ۰۰۰/۲۹
جمع ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۴ ۰ ۰ ۰۰۰/۲۹

 

 

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

تبلیغ در همدلی
خبر بعدی
هنر بانک داری❗️
خبر قبلی
خیرین خدابنده حامی ساخت مرکز سالمندان بهزیستی هستند
مطالب مرتبط

ـ دیدگاه های ارسال شده، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
ـ پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ـ پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست