1. اخبار استان
  2. یخ زدگی اشتغال زنجان در سرمای زمستان

کد خبر: 519

یخ زدگی اشتغال زنجان در سرمای زمستان

 

بار سنگین اشتغال بر دوش کشاورزی استان

یخ زدگی اشتغال زنجان در سرمای زمستان

نرخ بیکاری استان ۹.۷ در سال ۹۵ درصد است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✍🏻 #احمد اسدی

 

بی‌شک امروز دغدغه مهم خانواده های ایرانی و زنجانی موضوع اشتغال است. این موضوع به اندازه در اقتصاد کشور حائز اهمیت شد که در نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان یکی از دو راهبرد اقتصاد مقاومتی تببین و ابلاغ شد.

دغدغه ای که امروز خانواده های ایرانی را دچار چالش جدی کرده و آمار نرخ بیکاری نیز در بین جوانان بالا بوده و این نگرانی برای دانش آموختگان دانشگاهی دوچندان است. امروز جونان زنجانی نیز دغدغه شغل دارند و آمار ارائه شده را نیز منطبق بر واقعیت زندگی خود نمی دانند.!

با این حال برای بررسی نحوه آمارگیری از وضعیت نیروی کار، نحوه ارائه اطلاعات و جمع بندی مورد بررسی دقیقی قرار گیرد و آمار در بخش های مختلف نیز برای مردم تشریح شود.

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است. به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و هم چنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، روستایی و تغییرات سالانه در استان ها با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می شود. این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.

پیش از آن طرح دیگری تحت عنوان آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار اجرا می شد. مطابق با آخرین آماری که به روش نمونه گیری چرخشی ارائه شده اطلاعات و آمار نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم بخش های مختلف اقتصاد استان از نیروی کار مشخص شده است.

 

نرخ بیکاری استان ۹.۷ درصد در سال ۹۵

این گزارش خلاصه گزارشی است که ارائه شده و گزارش تشریحی وضعیت نیروی کار در سال ۹۵ منتشر نشده است. مطابق با این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار استان زنجان در سال ۹۴ به میزان ۳۹.۹ درصد بوده و در همین سال میانگین نرخ بیکاری استان ۹.۶ درصد عنوان شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار استان زنجان در سال ۹۵ نیز به میزان ۴۰.۸ درصد بوده که نرخ بیکاری در سال ۹۵ به میزان ۹.۷ درصد ثبت شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور برای سال ۹۴ به میزان ۳۸.۲ درصد و برای سال گذشته ۳۹.۴ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری کشور در سال ۹۴ به میزان ۱۱ درصد و در سال ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد بوده که روند افزایش داشته است.

 

 

استان های همسایه

استان های همسایه استان زنجان نیز آمارهای مختلفی داشته اند. استان آذربایجان شرقی نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۳ درصدی در سال ۹۴ و همچنین ۴۱ درصدی در سال ۹۵ داشته است. نرخ بیکاری این استان برای سال ۹۴ به میزان ۷.۳ درصد و برای سال گذشته ۱۰.۸ درصد ثبت شده است.

استان آذربایجان غربی به ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۹ درصدی و ۴۰.۵ درصدی برای سال های ۹۴ و ۹۵ داشته و نرخ بیکاری ثبت شده این استان نیز به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۱ درصد بوده است. استان اردبیل نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۷ درصدی برای سال ۹۴ و همچنین ۴۳.۸ درصدی برای سال گذشته داشته است. نرخ بیکاری در این استان به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۵.۳ درصد برای سال های ۹۴ و ۹۵ ثبت شده است.

استان قزوین نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۲ درصدی برای سال ۹۴ و ۳۹.۳ درصد برای سال گذشته داشته و نرخ بیکاری این استان ۱۱.۷ و ۱۱.۶ درصد ثبت شده است.استان کردستان نیز دارای نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۲ درصد برای سال ۹۴ و همچنین ۴۱.۹ درصدی برای سال گذشته بوده که نرخ بیکاری این استان به ترتیب ۱۳.۳ و ۱۵.۲ درصد برای سال های ۹۴ و ۹۵ بوده است. استان گیلان نیز دارای نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۱ درصدی برای سال ۹۴ و ۴۰.۸ درصدی برای سال ۹۵ بوده است. همچنین نرخ بیکاری این استان برای سال ۹۴ به میزان ۱۱ درصد و برای سال ۹۵ نیز ۱۱.۳ درصد بوده است.

 

یخ زدگی اشتغال زنجان در سرمای زمستان

نرخ بیکاری ۱۰.۴ در زمستان!

نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان در بهار ۹۵ به میزان ۴۰.۳ درصد با نرخ بیکاری ۸.۴ درصدی، برای تابستان نرخ مشارکت اقتصادی ۴۵.۱ درصدی با نرخ بیکاری ۸.۲ درصدی، در پاییز نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد با نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی و در زمستان نیز نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷.۴ درصدی با نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصدی ثبت شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار ۳۹.۵ درصد با نرخ بیکاری ۱۲.۲، در تابستان به ترتیب ۴۰.۴ و ۱۲.۷، در پاییز ۳۸.۹ و ۱۲.۳ و در زمستان ۳۸.۹ . ۱۲.۵ درصد بوده است.

 

بار سنگین اشتغال بر دوش کشاورزی استان

سهم اشتغال بخش کشاورزی از اشتغال نیروی کار استان زنجان برای سال ۹۴ به میزان ۳۱.۸ درصد، برای سال ۹۵ نیز ۳۳.۶ درصد بوده است. این سهم در بخش صنعت برای سال ۹۴ به میزان ۳۱.۸ درصد و برای سال ۹۵ به میزان ۳۰.۹ درصد بوده است. در بخش خدمات نیز سهم اشتغال استان در سال ۹۴ به میزان ۳۶.۵ درصد و در سال ۹۵ به میزان ۳۵.۴ درصد برآورد شده است.

سهم اشتغال بخش کشاورزی از نیروی کار کشور در سال ۹۴ به میزان ۱۸ و در سال ۹۵ به میزان ۱۸ درصد بوده است. سهم بخش صنعت از اشتغال کشور برای سال ۹۴ به میزان ۳۲.۵ و در سال ۹۵ به میزان ۳۱.۹ درصد بوده است. بخش خدمات از اشتغال کشور سهم ۴۹.۴ درصدی در سال ۹۴ داشته و این سهم برای سال ۹۵ به میزان ۵۰.۱ درصد بوده است.

 

تحلیل وضعیت پنهان بیکاری نیازمند گزارش تشریحی

در آمار ارائه شده میانگین نرخ بیکاری استان برای سال ۹.۷ درصد عنوان شده که نسبت به سال ۹۴ یک دهم افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزئی در حالی بوده که نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز با افزایش مواجه شده که البته نسبت به وضعیت بیکاری کشور و رشد آن اعداد موضعیت مناسبی است.

نکته مهم اینکه گزارش تشریحی در وضعیت نیروی کار استان منتشر نشده که بتوان وضعیت گروه های سنی را برآورد و لایحه های پنهان بیکاری را در آن جست و جو کرد. با این حال در میانگین اعداد وضعیت استان مناسب است.

 

عدم توسعه صنعتی بخش کشاورزی و اتکاری بیش از حد اشتغال استان به این بخش

یکی از چالش های مهم در شاخص نیروی کار استان زنجان سهم بخش های مختلف اقتصادی از اشتغال استان بوده که در سال ۹۵ نیز شاهد تغییر محسوسی در آن نیستیم. بخش کشاورزی استان سهم بالایی در اشتغال استان دارد و بخش خدمات نسبت به میانگین کشور وضعیت ضعیف تری دارد.

این وضعیت گویای واقعیت کشاورزی بودن اقتصاد استان و عدم توسعه صنعت و خدمات وابسته به این بخش است. این واقعیت در حالی در سال ۹۵ تکرار شده که سهم اشتغال بخش کشاورزی بازهم رشد داشته است. این رشد نشان از عدم توسعه صنعتی بخش کشاورزی و اتکاری بیش از حد اشتغال استان به این بخش است.

اتکای زیاد اشتغال استا ن به این بخش به لحاظ شاخص کیفی مناسب نیست و برنامه ریزان اقتصادی استان برای تغییر سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی باید چاره جویی کنند.

 

گسیل فعالان بخش مسکن به بخش کشاورزی!؟

یکی از نکات مهم در این آمار نیز روند رو به رشد نرخ بیکاری در پاییز و زمستان است که گویای دو واقعیت تلخ خواهد بود. نخست اینکه در زمستان فعالیت های کشاورزی کاهش می یابد و دوم اینکه فعالیت های عمرانی نیز نیمه تعطیل و تعطیل هستند.

با رکود ساخت و ساز در استان سهم عمده ای از اشتغال بخش مسکن که ذیل گروه صنعت محسوب می شوند دچار مشکل شد و فعالان این بخش به بخش کشاورزی روی آوردند. از اینرو یه نظر می رسد افزایش ظرفیت برای اشتغال کشاورزی استان با گسیل نیروی کار بخش مسکن و ساختمان به آن اتفاق افتاده است.

وضعیت مناسب نرخ بیکاری استان ناشی از بهبود رتبه صنعتی

مطابق با این آمار نرخ بیکاری استان زنجان از همسایه های خود وضعیت بهتری دارد و جای سوال است که سهم استان های صنعتی همچون قزوین چگونه از استان زنجان پایین تر است. بخشی از بهبود این شخص در آمار را می توان در توسعه صنعتی استان و بهبود رتبه صنعتی استان در کشور تفسیر کرد.

با این حال باید دید این آمار در سال ۹۶ چه مسیری را طی خواهد کرد و مسئولان اقتصادی استان برای بهبود وضعیت صنعت استان و توازن توسعه آن در بین شهرستان ها در کنار توسعه بخش خدمات وابسته به صنعت و کشاورزی تا چه اندازه موفق عمل خواهند کرد.

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

تبلیغ در همدلی
خبر بعدی
کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در شهر زنجان
خبر قبلی
رشد گردشگری زنجان در سایه عقب ماندگی تاریخی!
مطالب مرتبط

ـ دیدگاه های ارسال شده، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
ـ پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ـ پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست