بهره وری و رشد اقتصادی

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود.مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه…
آخرین اخبار

فهرست