جوانان دومیدانی کار ایجرودی قهرمان استان شدند

 

 

جوانان دومیدانی کار ایجرودی در مسابقات انتخابی کشوری قهرمان استان شدند.

 


به گزارش “همدلی‌زنجان”؛  ورزشکاران ایجرودی در رقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشوری در رده جوانان و نوجوانان با کسب ۶ مدال قهرمان استان شدند.
در این مسابقات در ماده پرش طول و دو ۶۰ متر اسماعیل جهانگیری مقام اول و دوم را در رده جوانان ، محمد کاظمی در ماده پرتاب وزنه مقام دوم جوانان، امیر اسکندری در ماده پرتاب وزنه و دو ۶۰ متر مقام سوم جوانان، مهدی محمدی در ماده ۲۰۰ متر مقام سوم در رده نوجوانان را به ارمغان آوردند.

 

Print Friendly, PDF & Email